Warsztaty Kontroli Zamówień Publicznych

Krzysztofa Puchacza dla kontrolujących i kontrolowanych

edycja letnia

26-28 sierpnia 2024 roku (poniedziałek-środa),

Kazimierz Dolny n/Wisłą, Hotel Dwa Księżyce

Dzień I - 26 sierpnia (poniedziałek)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników;
16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

I. Wprowadzenie:

a) nowe zasady prowadzenia kontroli zamówień publicznych obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – zalecenia Komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych;
b) ocena ryzyka kontroli zamówień publicznych;
c) metodologia kontroli zamówień publicznych.

II. Nieprawidłowości dotyczące szacowania wartości zamówienia:

a) zamówienie nieplanowane;
b) zamówienia udzielane w częściach;
c) zamówienia realizowane w ramach projektów wieloletnich;
d) szacowania wartości zamówień mieszanych.

20.00 – kolacja powitalna.

Dzień II - 27 sierpnia (wtorek)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

III. Nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

a) niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia;
b) pośrednie i bezpośrednie naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji poprzez dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia;
c) równoważność rozwiązań;
d) używanie norm;
e) brak podziału zamówienia;
f) zamówienia wielorodzajowe;
g) przedmiotowe środki dowodowe.

IV. Nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) warunki udziału w postępowaniu – omówienie najczęstszych nieprawidłowości;
b) zasada proporcjonalności;
c) wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
d) korzystanie z zasobów innych podmiotów;
e) podmiotowe środki dowodowe;
f) podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu;
g) uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów.

V. Nieprawidłowości w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) uzasadnianie dominacji kryterium cenowego;
b) cena jako jedyne kryterium oceny ofert;
c) kryteria podmiotowe;
d) najczęściej występujące nieprawidłowości.

VI. Nieprawidłowości dotyczące przebiegu postępowania:

a) niewykonanie obowiązku przedłużenia terminu składania ofert;
b) skutki niespójności dokumentów przetargowych – najnowsze tezy z orzecznictwa sądów administracyjnych;
c) naruszenia w zakresie dokumentowania braku konfliktu interesów;
d) niewłaściwe stosowanie przesłanek unieważnienia postępowania;
e) niewłaściwe stosowanie trybów niekonkurencyjnych na podstawie zamówienia z wolnej ręki.

13.30-15.00 – obiad;
16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;
20.00 – kolacja, atrakcje.

Dzień III - 28 sierpnia (środa)

Do godz. 9.00 – śniadanie;
9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej.

VII. Nieprawidłowości dotyczące oceny i badania ofert:

a) rażąco niska cena;
b) poprawianie omyłek;
c) niezgodność treści oferty z treścią SWZ;
d) błędy w obliczeniu ceny w tym nieprawidłowa stawka VAT.

VIII. Nieprawidłowości w zakresie zmiany umów:

a) klauzule abuzywne;
b) ogłoszenie o wykonaniu umowy;
c) zmiany umów.

Do godz. 12.00 – wykwaterowanie uczestników.